Akademia Edukacji Włączającej – województwo mazowieckie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POWR.02.10.00-00-1013/21-00.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 Cel i efekty projektu
Do 31 grudnia 2023 roku 4109 osób (w tym 3492 kobiet i 617 mężczyzn) spośród 4565 objętych wsparciem przedstawicieli kadr systemu oświaty zaangażowanych w realizację edukacji włączającej na różnych poziomach systemu oświaty (PDN, przedszkola, szkoły, JST, KO) z woj. mazowieckiego podniesie wiedzę w zakresie edukacji włączającej.

 Okres realizacji projektu
01 sierpnia 2021 – 31 grudnia 2023

 Obszar realizacji projektu
województwo mazowieckie

 Grupa docelowa dla projektu
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,
• pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
• pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
• pracownicy kuratoriów oświaty.

UWAGA!
Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby, które wzięły udział szkoleniach w ramach projektów pn.:
a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
b) Przestrzeń dostępnej szkoły
c) Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Czym jest edukacja włączająca?
Forma organizacji wychowania i kształcenia uczniów z naturalnie zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, ukierunkowana na uczenie się aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty i wzajemnego wspierania się w dążeniu do integralnego rozwoju wszystkich jej członków.

Rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Włączenie to proces, który pomaga pokonywać bariery ograniczające obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów.

Zapraszamy na stronę Ministerstwa Edukacji i Nauki, która dotyczy edukacji włączającej – kliknij TUTAJ

 Szkolenia i doradztwo
W ramach Projektu oferowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej prowadzone w oparciu o programy przygotowane na bazie modeli uwzględniających specyfikę i potrzeby grupy docelowej przygotowanych przez ORE.

Szkolenia odbywają się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli

⦁ Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się.
⦁ Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
⦁ Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
→ moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
→ moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp.; zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji).
⦁ Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami.
⦁ Współpraca nauczycieli i specjalistów z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
⦁ Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)

⦁ Metodyka identyfikowania potrzeb szkoleniowych i doradczych nauczycieli.
⦁ Projektowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego z uwzględnieniem metodyki blended-learning.
⦁ Ewaluacja działań szkoleniowo-doradczych.
⦁ Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia. Metodyka wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w tym obszarze.
⦁ Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
→ moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
→ moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp. zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji).
⦁ Współpraca PDN z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
⦁ Rozwój kadr PDN.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników kuratorium oświaty (KO) i jednostek samorządu terytorialnego (JST)

⦁ Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się – tworzenie warunków w przedszkolach, szkołach i placówkach.
⦁ Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
⦁ Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie warunków oraz nadzór w tym zakresie nad szkołami i placówkami.
⦁ Współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki oraz z poradniami psychologicznopedagogicznymi i innymi placówkami wspomagającymi działania szkół – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia.
⦁ Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i współpraca z organem prowadzącym jako element jakościowego rozwoju wsparcia dzieci i młodzieży.
⦁ Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży w systemie oświaty oraz zadań nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole/szkołę w tym obszarze. Wybrane akty prawa międzynarodowego.
⦁ Działania środowiskowe na rzecz edukacji włączającej.
⦁ Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania wdrażania edukacji włączającej na danym terenie (podsumowanie).

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników!

 Wartość Projektu
7 585 131,76 PLN w tym dofinansowanie z UE: 6 392 749,05 PLN

Do pobrania
List polecający MEiN
Plakat informacyjny
Plakat promocyjny
Regulamin Projektu
Pismo z mazowieckiego Kuratorium Oświaty
List w sprawie szkoleń
Formularz zgłoszeniowy – wersja papierowa
Pismo do dyrektorów szkół i placówek z Kuratorium Oświaty

Harmonogram

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
GRUDZIEŃ 2023
Akademia Edukacji Włączającej – woj. mazowieckie
Lp. Grupa docelowa Termin I zjazdu Termin II zjazdu Termin III zjazdu Godziny Rekrutacja
pracownicy KO i JST – 30h rekrutacja zakończona
Lp. Grupa docelowa Termin I zjazdu Termin II zjazdu Termin III zjazdu Godziny Rekrutacja
pracownicy PDN – 45h rekrutacja zakończona
Lp. Grupa docelowa Termin I zjazdu Termin II zjazdu Termin III zjazdu Godziny Rekrutacja
1 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 01-02.12.2023 03-04.12.2023 05 i 07.12.2023 popołudnie/weekend trwa
2 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 01-02.12.2023 08-09.12.2023 15-16.12.2023 popołudnie/weekend trwa
3 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 02-03.12.2023 09-10.12.2023 16-17.12.2023 weekend trwa
4 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 04-05.12.2023 07-08.12.2023 11-12.12.2023 dzień trwa
5 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 04-05.12.2023 07-08.12.2023 11-12.12.2023 popołudnie trwa
6 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 07-08.12.2023 11-12.12.2023 14-15.12.2023 dzień trwa
7 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 07-08.12.2023 11-12.12.2023 14-15.12.2023 popołudnie trwa
8 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 11, 12, 13, 14, 15 grudnia 2023 8:30-16:00 trwa
dzień: 8:30-15:00; popołudnie: 15:00-21:30; weekend: 8:30-15:00

Zgłoś się

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu!

« ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY »

 Realizator
Placówka Doskonalenia Nauczycieli Akademia Edukacji

Organ prowadzący
ADN Akademia Biznesu sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
Browary Warszawskie, „Biura przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa

Kontakt (dni robocze w godz. 9:00-15:00)
Ariel Banaszewski: 517-147-731
Aleksandra Jakóbczak: 517-147-742
Katarzyna Szandecka: 22 162-78-43

e-mail: wlaczajaca.mazowieckie@adn.pl

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024