Kompleksowy program wsparcia nauczycieli z woj. mazowieckiego w prowadzeniu kształcenia na odległość

Placówka Doskonalenia Nauczycieli AKADEMIA EDUKACJI uczestniczy w projekcie realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Placówka Doskonalenia Nauczycieli AKADEMIA EDUKACJI otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pn.

Kompleksowy program wsparcia nauczycieli z woj. mazowieckiego w prowadzeniu kształcenia na odległość

Cel Przedsięwzięcia
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

Okres realizacji Przedsięwzięcia
01 grudnia 2021 – 31 maja 2022

Obszar realizacji Przedsięwzięcia
województwo mazowieckie
od 13.04.2022 – cała Polska

Grupa docelowa dla Przedsięwzięcia
162 nauczycieli (w tym 138 kobiet i 24 mężczyzn) szkół i przedszkoli na różnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych obszarów kształcenia, z woj. mazowieckiego.

Przedszkole i szkoła – rozumiane jako przedszkole i szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa zgodnie z art. 2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.).

Szkolenia
W ramach grantu oferowane będą szkolenia dla nauczycieli prowadzone zgodnie z ramowym programem szkoleń dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej oraz w oparciu o materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z uwzględnieniem potrzeb Uczestników Projektu.

Podczas szkoleń zakłada się realizację następujących modułów:
• Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej – 5 godzin dydaktycznych
• Metodyka edukacji zdalnej – 5 godzin dydaktycznych
• Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej – 4 godziny dydaktyczne
• Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5 godzin dydaktycznych
• Do wyboru: Zoom lub MS Teams lub Google Meet – 5 godzin dydaktycznych
• Prawne aspekty edukacji zdalnej – 2 godziny dydaktyczne

Szkolenia odbywać się będą zdalnie w czasie rzeczywistym poprzez Zintegrowaną Platformę Edukacyjną i z wykorzystaniem komunikatora MS Teams.

Doradztwo
W trakcie szkoleń oraz po ich zakończeniu Uczestniczka/Uczestnik będą mieli możliwość skorzystania w formie zdalnej ze wsparcia doradczo-konsultacyjnego w wymiarze średnio 3 godzin zegarowych.

Dla Uczestniczek/Uczestników udział w Przedsięwzięciu jest bezpłatny!

Wartość Projektu
50 499 974,54 PLN w tym dofinansowanie z UE: 42 561 378,54 PLN

Kwota Grantu
142 220,87 PLN

Do pobrania
Plakat informacyjny
Plakat promocyjny
Regulamin Przedsięwzięcia (wersja archiwalna)
Regulamin Przedsięwzięcia (wersja aktualna od 20.04.2022)
Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkoleń

Zgłoś się

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU!

« ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY » 

Realizator
Placówka Doskonalenia Nauczycieli AKADEMIA EDUKACJI
Browary Warszawskie, „Biura przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa

♦ Kontakt (dni robocze w godz. 9:00-15:00)
516 276 782
517 147 726

granty@akademiamddp.pl

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024