Kadra

1. mgr inż. Małgorzata Bogusławska – dyrektor placówki – pedagog z 35-letnim stażem zawodowym, nauczyciel dyplomowany, absolwentka studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, w tym m.in.:
• Studia podyplomowe z nauczania zintegrowanego z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną
• „Chętnie czytam i piszę” Glottodydaktyka- metodyka prof. Bronisław. Rocławski
• „Kurs metodyczny w zakresie nauczania początkowego”, WOM Piotrków Trybunalski
• „Zarządzanie i bezpieczeństwo w szkole i placówce oświatowej”,WODN Piotrków Trybunalski
• „Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze”, kurs doskonalący, WOM Piotrków Trybunalski
• „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” Instytut Kształcenia EKO TUR
• „Pomiar dydaktyczny, konstrukcja, badania i analiza diagnostyczna testów”, WOM Piotrków Trybunalski
• „Być wychowawcą. Rozwijanie umiejętności wychowawczych”, ODN Piotrków Trybunalski
• „Metody pracy z trudnymi zachowaniami w szkole”
• „Prezentacja narzędzi i testów do diagnozowania dzieci młodszych”, Didasko WODN Łódź
• „Budowanie autorytetu nauczyciela”, INSTYTUT KSZTAŁCENIA EKO TUR
•“Lifelong learning to idea, czy sposób życia” GLOBAL Training Centre
• „Szkoła miejscem edukacji, terapii i wychowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, Kurs doskonalący dla nauczycieli
• „Emisja i higiena głosu” – INSTYTUT KSZTAŁCENIA EKO TUR
• „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”-INSTYTUT KSZTAŁCENIA EKO TUR
• „CYBERPRZEMOC” INSTYTUT KSZTAŁCENIA EKO- TUR
• „Wykorzystanie teorii 7 rodzajów inteligencji w treningu ortograficznym” WODN
• „Zrobię- zrozumiem- zapamiętam! Jak rozwijać myślenie matematyczne najmłodszych uczniów” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
• „Odpowiedzialność oraz obowiązki nauczyciela” ,INSTYTUT KSZTAŁCENIA EKO TUR
• „Wykorzystanie technologii ICT w nauczaniu” PODN w Pabianicach
• „Mierzenie jakości pracy szkoły”, WODN Piotrków Trybunalski
• „Wspieranie pracy wychowawcy klasowego – bezpieczna szkoła”
• „Drama w pracy z małym dzieckiem- metodą nauczania i wychowania z zastosowaniem technik teatralnych”
• „Podręczniki i materiały edukacyjne- zmiany planowane od roku 2015/2016” WODN Łódź
• „Szkolenie dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia” – MDDP Akademia Biznesu Warszawa, rok ukończenia: 2016r.
• „Prawo Oświatowe dla nauczycieli” INSTYTUT KSZTAŁCENIA EKO TUR
• Język niemiecki dla początkujących” , kurs doskonalący dla nauczycieli,
• „Uczeń z dysleksją w szkole. Dostosowanie wymagań- dwie strony medalu” Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
• „Drama w pracy z małym dzieckiem- metodą nauczania i wychowania z zastosowaniem technik teatralnych” ASSITEJ- POLSKI OŚRODEK MIĘDZYNAROOWEGO STOWARZYSZENIA TEATRÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Autorka wielu programów zajęć w ramach projektów dofinansowanych ze środków publicznych w tym z funduszy unijnych, doradca metodyczny.

2. mgr Danuta Syryczyńska – pedagog z ponad 40-letnim stażem pracy w szkole, były wieloletni dyrektor zespołu szkół.
• Wykształcenie – wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym ( Studium wychowania Przedszkolnego; studia wyższe mgr z zakresu nauczania początkowego)
• Ukończone studia podyplomowe i kursy nadające kwalifikacje dodatkowe – Studia Podyplomowe : „Organizacja i zarządzanie oświatą”– Wyższa Szkoła Bankowości i Zarządzania ; „ Nowa strategia nauczania i wychowania w klasach I-III” Uniwersytet Łódzki ; „Nauczanie techniki w szkole” 2005 r. – Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach
• Ukończone formy doskonalenia zawodowego – kursy i szkolenia zewnętrzne związane z poprawą i funkcjonowaniem jakości pracy szkoły i przedszkola – kilkanaście szkoleń w roku
• Nadane odznaczenia – Medal Komisji Edukacji Narodowej ,Srebrny Medal Miejsc Pamięci Narodowej ,Złota Honorowa Odznaka PTTK Pabianice ,Odznaka Wolontariatu LKP ,
Wyróżnienie z Powiatowego Urzędu Pracy w kategorii „EFEKTYWNY PRACODAWCA” za efektywną współpracę w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
• Współdziałanie z innymi placówkami oświatowymi, szkołami wyższymi, urzędami, jednostkami samorządu, organizacjami, klubami, fundacjami, stowarzyszeniami itp.
Nadal organizuje różne akcje i wolontariaty dla dzieci i lokalnej społeczności

3. dr Sylwia Dęga-Frątczak – doktorat obroniła w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w Lublinie w dziedzinie literaturoznawstwa, jest specjalistą z zakresu pedagogiki, teatrologii i edytorstwa. Praktyki teatrologiczne odbyła w słynnej Scenie Plastycznej KUL Leszka Mądzika, Teatrze Wizualnym KUL Andrzeja Piwowarczyka, Teatrze Lalki i Aktora w Lublinie. W swojej pracy zawodowej łączy teorię z praktyką, ucząc języka polskiego i przygotowując do egzaminu maturalnego w szkole średniej na terenie województwa łódzkiego. Jest wieloletnim instruktorem teatralnym Grupy Teatralnej „Zamkowa”, członkiem jury ogólnopolskich konkursów recytatorskich i teatralnych. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania oświatą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jest radną powiatową pracującą w Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Powiatu Sieradzkiego. Bierze czynny udział w sesjach naukowych i ogólnopolskich sympozjach, uczy i wychowuje przez teatr.

4. mgr Agnieszka Bergtold-Kuczyńska – psycholog z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, studia podyplomowe z pedagogiki społecznej i doradztwa zawodowego oraz HR. Certyfikowany trener i coach (Certyfikat Szkoły Trenerów Brian Tracy International oraz Practinioner Coach Diploma Internationa Institute of Coaching – IIC). Przeprowadziła kilkaset godzin dydaktycznych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów.

5. dr Dariusz Wypych – nauczyciel z ponad 20-letnim stażem, były dyrektor szkoły, samorządowiec (wiceprzewodniczący rady miejskiej, były wiceprezydent miasta, członek komisji edukacji i finansów). Przewodniczący Komitetu Regionalnego dwóch ogólnopolskich olimpiad. Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki. Zewnętrzny ekspert ds. oceny wniosków finansowanych ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

6. Maria Żbik – trener z 25 letnim doświadczeniem. Konsultant rozwoju organizacyjnego. Stale praktykujący psycholog w poradni psychologiczno- pedagogicznej ( od 1992 – do nadal). 30 lat pracy w oświacie. Jako nauczyciel psycholog zatrudniony w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej realizuje w ramach swoich obowiązków szkolenia dla rad pedagogicznych w oparciu o diagnozę potrzeb rozwojowych danej szkoły. Doradza i wspomaga liderów WDN w szkołach. Od 14 lat prowadzi Grupę Wsparcia dla pedagogów szkolnych, której celem jest rozwój kompetencji zawodowych oraz integracja i wymiana doświadczeń tej grupy nauczycieli. Doradza i wspomaga dyrektorów szkół w sprawach wychowawczych, ale również w kwestiach związanych z ewaluacją wewnętrzną kadry. Wdrożyła nowoczesne narzędzie do oceny 360 ( Task Navigator Advisio) w jednej ze szkół. Przeprowadzenie tej oceny było punktem wyjścia do planowania działań rozwojowych dla nauczycieli. Celem jest poprawa pracy zespołowej grona pedagogicznego. Współpracuje z nauczycielami każdego etapu edukacyjnego: od przedszkolnego do ponadpodstawowego. Realizowała we współpracy ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym projekt szkoleniowy dla dyrektorów szkół z terenu Małopolski, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Jest realizatorem na terenie woj. małopolskiego projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji- „Szkoła Demokracji -Szkoła Samorządności”. Wspiera rodziców i nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych ( m.in. realizuje zajęcia Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców)
Wpiera dzieci i młodzież w rozwoju kompetencji społecznych- opracowuje scenariusze i prowadzi zajęcia grupowe , których celem jest poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży, umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami , stresem, asertywna postawa życiowa. Interweniuje w charakterze mediatora w sytuacjach konfliktu na linii Rodzic- Szkoła. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. Wspiera grupowo i indywidualnie osoby doświadczające przemocy domowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Autorka i realizatorka programów szkoleniowych m.in. z zakresu umiejętności, kierowniczych, efektywnego przywództwa, rozwoju miękkich kompetencji, rozwoju osobistego, train the trainer.

7. mgr Eliza Sawkiewicz – tłumaczka, pedagog, praktyk biznesu i poetka. W doskonały sposób łączy wiedzę z doświadczeniem, tworząc nowatorskie środki dydaktyczne do nauki języka niemieckiego, na różnych poziomach nauczania. Zaangażowana w wiele działań mających na celu podniesienie poziomu nauczania w lokalnej społeczności. Pracuje i tworzy w języku polskim, angielskim i niemieckim, w tym z uwzględnieniem regionalizmów językowych m.in. bawarski, frankoński.

 

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024